Bra att ladda ner

Utbildning 12 §

Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg skall ha genomgått utbildning för den typ av arbete som skall utföras och ha kompetens för arbetet.

Enligt 3 kap. arbetsmiljölagen åligger det arbetsgivare att informera sina anställda om de risker som kan vara förknippade med arbetet. Arbetsgivaren skall också förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs för arbetet och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

För att kunna använda rätt arbetsteknik vid trädfällning och upparbetning av träd med motorkedjesåg är det viktigt med genom utbildning förvärvade kunskaper. Det är särskilt viktigt att den arbetande har goda kunskaper om de olika arbetsmomenten vid trädfällning och kan bedöma vilken teknik som är lämplig vid varje fällningssituation.

Exempel på vad som bör ingå i utbildning för skogliga arbeten med motorkedjesåg:

  • Vård och skötsel av sågar.
  • Personlig skyddsutrustning, användning och vård.
  • Fällningshjälpmedel och deras användning.
  • Moment som ingår vid trädfällning och upparbetning av träd.
  • Teknik och metoder vid fällning av svårfällda träd.
  • Metoder för nertagning av hängande och fastfällda träd.
  • Arbete i stormfälld skog.
  • Riskbedömningar vid olika arbetssituationer.

Det är viktigt att grundutbildningen följs upp med kontinuerlig vidareutbildning med hänsyn till teknik- och branschutveckling.

Det är viktigt att den som utbildar personer för motormanuell avverkning har lämplig bakgrund och kompetens, praktisk erfarenhet av skogsarbete och har särskild utbildning som instruktör.

Trädbeskärning med motorkedjesåg genom klättring med hjälpmedel är fysiskt krävande och god utbildning i bland annat klättringsteknik är nödvändig för att arbetet skall kunna utföras på ett säkert sätt. Utbildningen förutsätter förkunskaper om trädfällning och upparbetning av träd med motorkedjesåg.

Även vid användning av motorkedjesåg inom andra områden såsom byggnads- och reparationsarbete eller vid räddnings- och brandsläckningsarbete bör kedjesågsutbildning ingå som en del av yrkesutbildningen.

Det är viktigt att utbildningen omfattar instruktion och träning anpassad till de speciella arbetsuppgifterna så att riskerna vid användning av motorkedjesåg blir kända och olycksfall därigenom kan undvikas.

Krav på kunskaper

17 § Den som arbetar med en motorkedjesåg  ska senast 1/1 2015, med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper  som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras. 

Dokumentation som styrker att första stycket är uppfyllt ska finnas.

Överträdelse av bestämmelsen i andra stycket kan medföra sanktionsavgift om 10 000 kr, se 19 §.

Följ länkarna nedan för att ladda ner bra information, läsa och lära.

Kursutvärdering Skriv dina synpunker på kursen. Du får gärna berätta var, när och hos vem du gått kursen, men du kan också välja att vara anonym. Hur som helst så är all information konfidentiell.

Komplement till AFS 2012:1 Lär dig de nya reglerna som gäller från Arbetsmiljöverket. Innehåller förklaringar till hur de nya reglerna till den nya AFS-en skall tolkas.

ADI 664

Checklista säkerhet-riskbedömning

Serviceprogram: motorsåg

Svantes hemliga tips

Information om kurser / utrustning / kastsågen

Snabbcertifiering för mycket erfarna skogsarbetare

Arbetsmiljö